دنیا بدون تو ؛ بی شک چیزی کم داشت.

خوش اخلاقیهایت مهربانیت و کسی که بلد باشد با چشمهایش دیگران را دوست بدارد.