یه حماقتی تو زندگی وجود داره در فضای شاید نرفت شاید نشد !

کسی که قراره از دست بدی موقعیتی جایی کاری ... منتظر نمون که ذره ذره با از دست دادنش بمیری؛ از داشتنش کوتاه بیا.

* قانون کلی نیست، مثلا برادرم مریض بشه که از داشتنش کوتاه نمیام احیانا :)