داشتم خدارو شکر میکردم که بدبختی فلانی چه خوب شد سر من نیامد!

بعد نهیب زدم به خودم که آهای! شکرت بوی خدا نمیدهد ها...

*عنوان از سعدی