همه ی غم های جهان هم که با مهر به دلم بریزد

باز از تقویم پاک نمیکنم این ماه را

چون مادرم متولد مهرست