نمیدونی چقدر دلم میخواد ببینمت , کجایی چرا نیستی آخه نمیگی ما بی تو ...
ببخشید بین صحبتتون؛ ولی اصلا به جا نمیارم!

می بینی؟ بدون سلاح هم میشه آدم کشت
* حافظ