رخت راحتی نیست اما فعلا که روزگار به جبرعریان کرده ما رو و همین یک دست لباس موجوده که بپوشیم.