آدمها یکوقتی بی قیمت هستند

بعدتر اما به روزهایی میرسند که قابل قیمت گذاری میشنود

*عنوان از ابوسعید ابوالخیر