و چه پدر درآمدنی!
این زخم انقدر سرش بازه که هرچی مرهم میذارم رو می بلعه و درد کم نمیشه؛
کاش یکی بیاد یه سیلی محکم بزنه تو گوشم از خواب بیدار بشم.
*عنوان از شهریار