بین دو دیوار حیاط نردبان چوبی را افقی میگذاشتیم و دو سر طناب را به پله های نردبان می بستیم تاب بازی میکردیم.
عصرها خونه ی ما پر از بچه میشد.
 روی تاب محو پرده های بلند اتاق رو به حیاط بودم که با باد تکانش می رقصید.