اغلب به نظرم مردان بی مو جذاب ترند؛اما زیبایی ناشی از کچلی همیشه در ذهنم با سبیل های پرپشت دوچندان شده،
آقای "اینانلو"هردو را یکجا داشت.
جهان کچل های زیادی به خودش دیده؛ ولی حیف از آن سبیلها که رفت زیر خاک!