ناظم خوش ذوق هر روز در دفتر حضور و غیاب شعری مینوشت. با همین بیت ها دلم را برد و هر روز منتظر بیت هایش میماندم.

بیت بالا از انتخاب های او بود که در یادم مانده.

*عنوان از دکتر قیصر امین پور