"کافی نیست حرکت کردن هزارپا روی پوست صورتتو تحمل کنی؛مهم اینه که تو اون لحظه ها جز تحمل کاری کنی"

من هزارپا رو روی صورتم تحمل کردم اما کاری نکردم. پاسی که میتونست گل بشه خورد به تیرک دروازه!

* حافظ