هر آدمی برای سرپا ماندن، گریزگاهی پیدا میکند.
یکی شعر یکی سیگار یکی هم کوه
من میان این همه هیاهو به تو پناه میبرم...
*عنوان از حامد ابراهیم پور