بره منتظر نوازش است شکار میشود
تمساح منتظر طعمه است شکار میکند
آدم اما هیچ کدام را خیلی منتظر نمیگذارد.