143 اعراف
میخواستم پای حرفم بمونم و جواب بدم اما دلم لرزید
 با صدای بلند گفتم : خدایا دارم کار درستی انجام میدم چرا کمکم نمیکنی!
من حتی حوالی ایمان "خدای نزدیکتر از رگ گردن" هم نیستم,چه طور جرئت کردم اینو بگم.