بزرگ میشویم
در حالی که ترس های کودکی را، غم صدا میزنیم.